Sisal Spinning Machines
 
     
     
MODEL JS201 FIRST
SISAL COMBING MACHINE
MODEL JS221 SECOND
SISAL COMBING MACHINE
MODEL JS412 SECOND
SISAL DRAVING FRAME
     
MODEL JS413 THIRD
SISAL DRAVING FRAME
MODEL JS412 FINISHED
SISAL DRAVING FRAME
MODEL JS611 SISAL
KNITTING MACHINE
MODEL JS681 SISAL
TWISTING MACHINE
MODEL JS721A
CLIPPING MACHINE
MODEL JS4050 CARPET LOOM
   
MODEL JS901 SISAL
CARPETLATEXING MACHINE
   
 
 
 
Copyright ?2006-2007 Jiangsu Jiangsu Himalaya Natural Fiber Products Co.,Ltd Tech Supporter:Fling Network Tel :0086-517-89959701 89959702
No.15 Fuzhun Road, Economic Development Zone, Huaian,Jiangsu Province, 223005 China  E-mail:hybettt@163.net